Páté vydání publikace Compendium je již vyprodáno.


Děkujeme všem, kteří si knihu zakoupili, a doufáme, že jim přináší užitečné informace.

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité!

Níže se můžete seznámit s informacemi o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů a s právy, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit a odsouhlasit si je.

Vážení uživatelé stránek compendium.cz,
na základě nově upravené legislativy a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv.GDPR, jsme nuceni Vás požádat o souhlas s jejich zpracováním.

Potvrzením tohoto textu poskytuji společnosti Panax Co a.r.o.., Trojická 1910/7, 128 00 Praha, IČO: 63074991, DIČ: CZ63074991, coby správci osobních údajů, souhlas s jejich zpracováním a shromažďováním a následujícími informacemi:

Vaše osobní údaje a jejich využití:

 • Kontaktní údaje: Mohou zahrnovat osobní údaje jako je Vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e‑mailovou adresu, případně pracoviště, pracovní zařazení , odbornost a další podobné informace. Tyto informace shromažďujeme, abychom s Vámi mohli  snadno komunikovat. Především nám souží k distribuci publikace Compendium. Kdykoliv nám můžete odmítnout poskytnout Vaše osobní údaje, v tom případě Vám pak ale nemusíme být schopni poskytnout určité informace, nebo služby.
 • Z webových stránek: Tyto informace využíváme ke správě a zabezpečení našich webových stránek a síťových systémů. Mohou zahrnovat informace o Vaší IP adrese, datum a čas, kdy jste navštívili naši webovou stránku, geografické umístění a způsob, jakým jste se pohybovali po webové stránce a další informace shromažďované pomocí weblogů, cookies či dalšími způsoby. Může se jednat o informace, které Vás přímo neidentifikují, ale mohou se vztahovat k Vašemu zařízení.

Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům:

 • Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž externím poskytovatelům služeb za účelem poskytování jejich služeb, např. hostování internetových stránek, analýzy dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, doručování e-mailů, audit, zpracování a analýza farmakovigilančních údajů, právní, daňové, účetní, distribuční a další služby.
 • Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším společnostem, s nimiž spolupracujeme v oblasti konkrétních produktů nebo služeb. Mohou sem patřit naši partneři v oblasti společné propagace výrobků, které prezentujeme v rámci vzájemné spolupráce.
 • Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také orgánům veřejné správy, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy v případě, že je takové zpřístupnění vyžadováno příslušnými právními předpisy.
 • Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty třetím osobám v souvislosti s reorganizací, fúzí, prodejem, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným nakládáním s celou naší společností nebo její částí, jejím majetkem nebo akciemi (zahrnující také insolvenční nebo obdobné soudní řízení).

Právo na opravu, doplnění, omezení či výmaz Vašich osobních údajů:

 • Máte právo vidět a získat kopii svých osobních údajů, které o Vás uchováváme.
 • Máte právo na opravu Vašich osobních údajů když zjistíte, že Správce zpracovává a uvádí nesprávné údaje.
 • Můžete požadovat doplnění svých osobních údajů, pokud je to s přihlédnutím k účelu zpracování osobních údajů přípustné.
 • Údaje mohou být vymazány za předpokladu, že je již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, údaje budou smazány.
 • Údaje budou  vymazány, pokud jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
 • Odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje rovněž vymazány.

Jak nás kontaktovat:

Kteroukoli z výše uvedených žádostí můžete podat tak, že nás budete kontaktovat na e-mailové adrese rostislav.simek@medicina.cz.

Souhlasím s tím, aby společnost Panax Co, s.r.o. zpracovávala další osobní údaje, které jí v budoucnu dobrovolně zpřístupním a poskytnu. Souhlasím také s vyhodnocováním všech údajů, které ode mne společnost Panax Co, s.r.o. získá za účelem vytváření kvalitního obsahu svých stránek. Beru na vědomí, že k osobním údajům budou mít kromě společnosti Panax Co s.r.o. přístup též třetí osoby (zpracovatelé), jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Souhlas uděluji pro uchovávání osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k naplnění oprávněných a zákonných obchodních potřeb v souladu s naší politikou pro uchovávání záznamů a podle zákonem stanovených lhůt pro archivaci a skartaci.

Dále zákazník prohlašuje, že byl poučen, že poskytnutí osobních údajů z výše uvedených důvodů je zcela dobrovolné. Pokud nejste s naší odpovědí spokojení nebo si myslíte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje v souladu se zákonem, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).